Juist is juist. 

Algemene voorwaarden.

1. Alle facturen zijn contanten in één maal te betalen op de vermelde vervaldag.
Tenzij in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomsten met Plantrekkers anders werd bepaald, zal op iedere factuur die niet betaald is uiterlijk 30 dagen na de vervaldag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest van 10 % per jaar verschuldigd zijn. Niet-betaling binnen voormelde termijn van 30 dagen zal tevens, behoudens anders luidende bedingen in de bijzonder contractvoorwaarden, aanleiding geven tot betaling door de debiteur van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.

Alle betalingen zijn draagbaar op de door Plantrekkers aangeduide rekeningen.

2. Elke betwisting betreffende leveringen, prestaties of facturen dient binnen de 8 werkdagen per aangetekend schrijven aan Plantrekkers te worden gemeld. Na verloop van deze termijn worden de aanmerkingen als laattijdig geacht en worden de goederen, prestaties of facturen als aanvaard beschouwd.

3. Meeting reports worden beschouwd als de correcte weergave van de gevoerde besprekingen en van de beslissingen en opties die genomen werden in overleg met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van een meeting report dient hij dit binnen de 48 uur aan Plantrekkers te melden.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald werd, vallen alle door Plantrekkers ontwikkelde benaderingsmodellen, concepten, software en andere producten en diensten, onder de gangbare auteursrechtelijke bescherming.Behoudens specifieke andersluidende overeenkomst tussen de partijen kunnen door Plantrekkers ontwikkelde concepten niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming door derden gebruikt, uitgevoerd of gewijzigd worden.

5. Algemene of bijzondere factuur- en/of verkoopsvoorwaarden uitgaande van de klant kunnen Plantrekkers slechts verbinden in de mate ze door Plantrekkers uitdrukkelijk en voorafgaand aanvaard werden.

6. Offertes worden door Plantrekkers gegeven onder voorbehoud van bevestiging van acceptatie van de order door Plantrekkers op het ogenblik van de bestelling.

7. Alle vervoer van goederen door Plantrekkers gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, op kosten en risico van de klant.

8. Elke leveringstermijn of leveringsdatum, mondeling of schriftelijk opgegeven door Plantrekkers of haar aangestelden, geldt slechts als aanwijzing en zal geen aanleiding kunnen geven tot enige ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van Plantrekkers.

9. Auteursrecht - Vermogensrecht : Wanneer Plantrekkers onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Plantrekkers de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

10. Ingeval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd zijn. Dit is ook het geval voor de buitenlandse klant die bij gebreke aan protest van de factuur geacht wordt deze bevoegdheid te aanvaarden. Alle betwistingen zullen beslecht worden volgens het Belgisch Recht, met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.